@ R v
      880-0907
@   {s214
@     TEL   0985-53-9000
       FAX   0985-53-5001
       MAIL  mail@hoshiyama86.co.jp